Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք


Խաժակ Աղաբեկյան

Խաժակ Աղաբեկյան

Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ

28-60-23, (0235) 2-52-16 /+374 235/ 22973

Կենսագրություն

Կենսագրական տվյալներ
Ամիս, ամսաթիվ,ծննդավայր
05 հուլիսի 1960թ., Գեղարքունիքի մարզ, գ. Արծվանիստ

Կրթություն
Խ. Աբովյանի հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային գործունեություն
1977-1979թթ.- Արծվանիստի սովխոզում` որպես բանվոր
1985-1986թթ.- Նոյակերտի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ
1986-1997թթ.- Ավշարի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ և փոխտնօրեն
1997- 2002թթ.- Ավշարի գյուղապետարանի առաջին կարգի մասնագետ
2002-2003թթ.- Մշակութային և ընդհանուր սպասարկման բյուջետային հիմնարկի տնօրենի տեղակալ
2003-2005թթ.- “Արարատ” ջրօգտագործողների ընկերության տնօրեն
2005-2007թթ.- “Ավշարի գինու գործարան” ՍՊԸ-ի պահակային ծառայության պետ
2006-2014թթ.- “ՀՀ Արարատի մարզի Ավշարի միջնակարգ դպրոց” ՊՈԱԿ-ի տնօրեն
04.2014-07.2014թթ.- ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար
2014-2016թթ.-ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար
2017թ-ից` Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ

 Այլ տվյալներ
Շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդականի դասային աստիճան:
Ծառայել է խորհրդային բանակում:


Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է: Ունի երկու երեխա:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

  Կրթության,  մշակույթի և սպորտի  վարչության   պետի  պաշտոնն ընդգրկվում է քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների խմբի  1-ին ենթախմբում:

Վարչության պետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Աշխատակազմի ղեկավարին:

Վարչության պետը՝

 • համակարգում և վերահսկում է պետական հանրակրթական և դաստիարակչական ծրագրերի իրականացումը, համակարգում ուսումնական հաստատություններին դասագրքերով, ուսումնական ձեռնարկներով և ծրագրերով ապահովելու գործը.
 •   համակարգում է ուսումնական հաստատությունների գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն.
 •   համակարգում և վերահսկում է դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը, ապահովում նրանց ընդգրկումը ուսումնական հաստատություններում.
 • կազմակերպում է դպրոցներում ներդպրոցական, արտադասարանական և արտադպրոցական դաստիարակչական աշխատանքը.
 • կազմակերպում է աշակերտների շրջանում առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպումը և անցկացումը.
 • համակարգում է կրթության ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական նյութերի, հրահանգների, կարգադրությունների , որոշումների մասին դպրոցներին իրազեկման և բաշխման աշխատանքները.
 •   համակարգում է դպրոցի տնօրենների և ուսուցիչների վերապատրաստման, որակավորման և ատեստավորման աշխատանքները , համակարգում է ուսուցյչների միջև ամենամյա մրցույթների անցկացման աշխատանքները:
 • համակարգում է մարզի ուսումնական հաստատությունների կառուցման, վերանորոգման և շահագործման աշխատանքների կազմակերպումը:
 •   կազմակերպում և վերահսկում է նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարումը:
 •   համակարգում է հեռավոր, բարձր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի դպրոցներ գործուղված ուսուցիչների հաշվառման և ֆինանսավորման աշխատանքները.
 •   կազմակերպում է ուսումնական հաստատությունների ավարտական վկայականների ստացման, բաշխման, կրկնօրինակների տրամադրման աշխատանքները:
 •   համակարգում է ռազմահայրենասիրական դաստիարակության աշխատանքները:
 •   կազմակերպում է դպրոցների հաստիքացուցակների հաստատման, տարիֆիկացիաների, տարեկան նախահաշիվների և դրանցում կատարված փոփոխությունների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները .
 • կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարության հրահանգների, հանձնարարականների կատարումը.
 •   կազմակերպում է մարզային ենթակայության մշակութային և սպորտային հաստատությունների աշխատանքը, անցկացնում է պետական, ազգային և այլ տոների հետ կապված, ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և տարբեր մարզաձևերի մարզային միջոցառումներ, նպաստում է ավանդական ազգային ծեսերի վերականգնմանն ու տարածմանը, վերահսկում է մարզի տարածքում ոչ պետական մշակութային և սպորտային կազմակերպությունների գործունեության համապատասխանությանը օրենսդրությանը:
 •   համակարգում է պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանման և օգտագործման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները:
 •   կազմակերպում է մարզային ենթակայության մշակութային և սպորտային օբյեկտների կառուցումը, հանգստի գոտիների ստեղծումը, պահպանուն ու շահագործումը:
 • կազմակերպում և վերահսկում է մարզի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում պետական ծրագրերի իրագործմանը, հանրապետական մարզական միջոցառումների տարածաշրջանային և մարզային փուլերի կազմակերպումը և անցկացումը.
 •   կազմակերպում է մարզի տարածքում գործող մշակութային դպրոցների, թատրոնների, պետական ինքնագործ համույթների, գրադարանների, թանգարանների, ակումբների, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի կազմակերպությունների մարզական քոլեջ, մարզադպրոցներ, մարզական ընկերություններ¤ գործունեությունը
 •   համակարգում և վերահսկում է մարզի երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքները.
 •   կազմակերպում է մանկապատանեկան սպորտի բնագավառում պետական իրավասու մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների համատեղ և համաձայնեցված գործունեությունը.
 •   համակարգում է մարզի դպրոցականների շրջանում տարբեր մարզաձևերից ներդպրոցական, տարածաշրջանային և մարզային մրցումների կազմակերպումը.
 •   համակարգում է մարզական կարգերի և կոչումների շնորհման համար միջնորդագրերի նախագծերի կազմումը և ներկայացումը.
 •   կազմակերպում է համայնքապետարաններում և մարզական կազմակերպություններում առաջնություններ և մրցաշարեր կազմակերպելու գործընթացը.
 •   Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերա¬բեր¬յալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
 • Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
 • ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
 • համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
 •   Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
 • Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Վարչության աշխատանքային ծրագրերը.
 • այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
 •  ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
 •  Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
 •  Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
 • Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
 • ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
 •  իրականացնում է իր  պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Վարչության պետն ունի  ՙ,,Քաղաքացիական ծառայության մասին,, ՀՀ օրենքով, այլ իրավական  ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

 


 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-03-19 11:23:11