Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Նորություններ

ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ

05.09.2011

ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԻՆ   ԸՆԴԱՌԱՋ

ä²ð¶ºì²îðìºòÆÜ  ø²Ô̲è²ÚàÔܺðÀ

              ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½å»ï ¾¸ÆÎ ´²ðêºÔÚ²ÜÀ ¨ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ ù³Õͳé³ÛáÕÝ»ñÝ Çñ»Ýó ѳñÏÇ ï³Ï ëÇñáí ÁݹáõÝ»óÇÝ ÐÐ øÌ  ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ زÜìºÈ ´²¸²ÈÚ²ÜÆÜ  ¨  øÌ ËáñÑñ¹Ç å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ: زÜìºÈ ´²¸²ÈÚ²ÜÀ ËÇëï ½·³óí³Í ç»ñÙ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛáõÝÇó ³ë³ó, áñ ÇÝùÝ ³ñ¹»Ý »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ¿ ³Ûó»ÉáõÙ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý ¨ ÙÇßï ÑdzóÙáõÝùáí ¿ Ñ»é³ó»É` Ýϳï»Éáí ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµí³ÍáõÃÛáõÝÁ, Ïáõé ÙdzëÝáõÃÛáõÝÁ, Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý µ³ñÓñ ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ܳ ³í»ÉÇ ß³ï ѳݹÇåáõÙÁ í»ñ³Í»ó ç»ñÙ ½ñáõÛóÇ: ²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí ѳٳϳñ·Ç ϳ۳óٳݠ ¹Åí³ñÇÝ ·áñÍÁÝóóÇÝ, »ñµ ³Ý·³Ù å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³éáõÃÛáõÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ  ѳÕóѳñ»É` ³ÝóÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑáí, áñáí í³Õáõó ³ñ¹»Ý ù³ÛÉáõÙ »Ý ³í»ÉÇ ù³Õ³ù³ÏÇñà »ñÏñÝ»ñÁ, ݳ ³ë³ó, áñ ѳٳϳñ·Á ½»ñÍ ã¿ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ µáÉáñÇë å³ñùïÝ` ¿ ³Û¹ ûñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáí ß³ñÅí»É ³é³ç, ÇÝãå»ë ³ñ»É »Ý ÙÛáõë »ñÏÝ»ñÁ: زÜìºÈ  ´²¸²ÈÚ²ÜÀ Ëáë»ó ݳ¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:                           ܳ ѳïáõÏ Ñáõ½³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ýß»ó, áñ 10 ï³ñ»Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç Ýϳïٳٵ ÇÝùÝ áõÝÇ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ·áñáí³Ýù: ºí ¹³ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Ñ³ëϳݳÉÇ ¿, ù³ÝÇ áñ زÜìºÈ ´²¸²ÈÚ²ÜÜ ¿ ¹ñ»É ³Û¹ ϳéáõÛóÇ ³é³çÇÝ ù³ñÁ: ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÁ Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ Áݹ·Í»ó, áñ ³é³çÇϳÛáõÙ ºñ¨³ÝáõÙ Ïϳ۳ݳ ºíñáå³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ø³Õ. ̳é³ÛáõÃÛ³Ý ó³ÝóÇ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ, áñÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ »Ý ³ÛÝåÇëÇ »ñÏñÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ÆéɳݹdzÝ, ²íëïñdzÝ, γݳ¹³Ý, àõ½µ»Ïëï³ÝÁ: гݹÇåáõÙÁ ß³ñáõݳÏí»ó ѳ׻ÉÇ ³Ý³ÏÝϳÉÝ»ñáí Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ 11 ù³Õͳé³ÛáÕÝ»ñ ëï³ó³Ý ø³Õ. ̳é³ÛáõÃÛ³Ý ÊáñÑñ¹Ç ÞÝáñѳϳɳ·ñ»ñ: سÝí»É  ´³¹³ÉÛ³ÝÁ ³Ý³ÏÝÏ³É Ù³ïáõó»ó ݳ¨ Ù³ñ½å»ï ¾¸ÆÎ ´²ðêºÔÚ²ÜÆÜ` Ýñ³Ý ÝíÇñ»Éáí ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ì³é³ÛáõÃÛ³Ý ÊáñÑñ¹Ç í³ñã³Ï³Ý ß»ÝùÁ å³ïÏ»ñáÕ ÝϳñÁ: âáõß³ó³í ݳ¨ Ù³ñ½å»ï ¾¸ÆΠ ´²ðêºÔÚ²ÜÆ ³Ý³ÏÝϳÉÁ.زÜìºÈ ´²¸²ÈÚ²ÜÀ å³ñ·¨³ïñí»ó ÐÐ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç Ñáõß³Ù»¹³Éáí` §ø³Õ³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ì³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï³ëݳÙÛ³ÏÇ ¨ ³Û¹ ѳٳϳñ·áõÙ áõÝ»ó³Í Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ¦:                                                                                                                    ø³Õ³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ì³é³ÛáõÃÛ³Ý ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÁ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáí ³ë³ó, áñ ÇÝùÝ ³í»ÉÇ Ñ³×»ÉÇ ³Ý³ÏÝÏ³É ã¿ñ ϳñáÕ ëå³ë»É ¨ Áݹ·Í»ó, áñ ³é³çÇÝ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÝ ¿ ¨ ³é³çÇÝ Ù³ñ½å»ïÝ ¿, áñÇó ÇÝùÝ ëï³ÝáõÙ ¿ ³ÛëåÇëÇ å³ñ·¨:

      øðÆêîÆܺ   ʲâ²îðÚ²Ü

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-07-10 19:59:15