Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք


Արթուր Մկրտչյան

Արթուր Մկրտչյան

ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության պետ

էլ. փոստ

28-60-23, (0235) 2-52-16 /+374 235 / 2 39 47

Կենսագրություն

 Ծնվել է 1987 թ. հունիսի 24-ին, Արարատի մարզի Հովտաշեն գյուղում:

2003-2008 թվականներին սովորել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպում» ֆակուլտետում` ստանալով տնտեսագետի որակավորում:

2011- 2013թթ. եղել է նույն համալսարանի ասպիրանտուրայի «Մարքեթինգ» ամբիոնի հայցորդ, իսկ 2013-2014 թվականներին սովորել է Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցում:

2008-2011 թվականներին աշխատել է «Արտաշատի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ում` որպես սոցիալ-տնտեսագիտական ամբիոնի դասախոս: 2011-2015 թթ. համանուն ամբիոնի դասախոս է աշխատել «Արարատի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ում:

2008-2016 թվականներին եղել է Հովտաշեն համայնքի ավագանու անդամ: 
2016 թ. նոյեմբերին ընտրվել է Հովտաշեն համայնքի ղեկավար:
2018 թ. հունիսի 29-ից աշխատել  է ՀՀ Արարատի մարզպետի տեղակալ:

2019 թ. հուլիսի 3-ից նշանակվել է ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության պետի պաշտոնակատար:

2020 թ. օգոստոսի 14-ից նշանակվել է ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության պետ:

Տնտեսագիտության թեկնածու է, ութ գիտական հոդվածների հեղինակ:

Ամուսնացած չէ:

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով  վարչության պետի պաշտոնն ընդգրկվում է քաղաքացիական  ծառայության գլխավոր պաշտոնների խմբի 1-ին ենթախմբում:
Վարչության պետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Աշխատակազմի ղեկավարին:

Վարչության պետը՝

 • կազմակերպում է մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների /այսուհետ ՏԻՄ/ և հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների /այսուհետ` ՀԳՄՏԾ/ գործունեությունը, ՏԻՄ-ի և Աշխատակազմի փոխադարձ կապը, աջակցում է մարզի խորհրդի գործունեության հետ կապված կազմակերպական աշխատանքների իրականացմանը.
 •  առաջարկություն է ներկայացնում Մարզպետին՝ ՏԻՄ-ի ընտրություններ նշանակելու, նրանց լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու և գյուղական համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակելու մասին.
 •  կազմում է ՏԻՄ-ի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ վարչական հսկողության ամենամյա աշխատանքային ծրագրի նախագիծը և ներկայացնում Մարզպետին.
 •  կազմակերպում է համայնքների ղեկավարների սեփական և պետության պատվիրակած լիազորությունների նկատմամբ վարչական հսկողության աշխատանքներին.
 •  կազմակերպում է Մարզի տարածքում ոստիկանության և ազգային անվտանգության, ինչպես նաև զինապարտների հաշվառման, զորակոչի, զորահավաքի և վարժական հավաքների կազմակերպման խնդիրների առընչությամբ Մարզպետի մոտ անցկացվող խորհրդակցությունների անցկացումը:
 •   կազմակերպում է արտակարգ իրավիճակների , քաղաքացիական պաշտպանության և էկոլոգիական ռիսկերի կառավարման ոլորտում իրականացվող ծրագրերը և սույն ոլորտում ՀԳՄՏԾ-ի ղեկավարների կողմից Մարզպետի համապատասխան հանձնարարականների և կարգադրությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ ներկայացնում տեղեկատվություն.
 •  մասնակցում է Մարզի տարածքում քաղաքացիական պաշտպանության և հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներին, մարզային ծրագրերով նախատեսված արտակարգ իրավիճակների վերացման, տարերային և տեխնոլոգիական աղետների կանխման, էկոլոգիական ռիսկերի կանխատեսման ու մոնիտորինգի անցկացման, վտանգի նվազեցման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ Մարզպետի կողմից կազմակերպվող և համակարգվող աշխատանքներին, ինչպես նաև օպերատիվ բնույթի միջոցառումների իրականացմանը.
 •   մարզի տարածքում ծագած խնդիրների լուծման առնչությամբ համապատասխան ՀԳՄՏԾ-ի ղեկավարներից սահմանված կարգով ստանում է տեղեկատվություն և արդյունքների մասին զեկուցում Մարզպետին.
 •  առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին մարզի աշխարհագրական օբյեկտների անվնափոխման և անվակոչման փաստաթղթերը աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմին ներկայացնելու վերաբերյալ.
 •   առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին ՏԻՄ-ի որոշումները, գործողությունները և անգործությունը դատարանում բողոքարկելու վերաբերյալ
 • մասնակցում է համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքներին.
 •  կազմակերպում է Մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի կադրային գործի վարման մեթոդական ղեկավարման և վերահսկման աշխատանքները
 •  կազմակերպում է համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի վերակազմակերպման, կառուցվածքային փոփոխությունների և լուծարման ժամանակ համայնքային ծառայության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ Մարզպետի առաջարկությունների ներկայացումը պետական կառավարման լիազոր մարմին.
 •  կազմակերպում և ընթացք է տալիս համայնքային ծառայության վերաբերյալ առաջարկություններին, դիմումներին ու բողոքներին.
 • կազմակերպում է համայնքային ծառայության պաշտոնների գրանցամատյանի վարման, համայնքային ծառայողների վերապատրաստման խմբերի կազմավորման, թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների և ատեստավորումների նշանակման օրերի հաշվառման, համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող և պաշտոնից ազատված անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների ամփոփման և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն ներկայացնելու աշխատանքները
 •  կազմակերպում է միջհամայնքային միավորումների ձևավորման և համայնքների խոշորացման աշխատանքները.
 •  համակարգում է մարզի զարգացման և այլ ծրագրերի կազմման, մշակման, ինչպես նաև այդ ծրագրերի մոնիտորինգի և գնահատման աշխատանքները.
 • Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
 • Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
 • ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
 •  համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
 • Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
 • Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերա¬բեր¬յալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
 • Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
 • ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
 •  համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
 •  Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
 •   Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Վարչության աշխատանքային ծրագրերը.
 • այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
 •  ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
 • Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
 •  Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
 •  Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
 • ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
 •  իրականացնում է իր  պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Վարչության պետն ունի  ՙ,,Քաղաքացիական ծառայության մասին,,ՀՀ  օրենքով, այլ իրավական  ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

 

 

 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-09-23 16:54:35